องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดงานมุทิตา ครู อาจารย์ ปีการศึกษา 2565

วันอังคาร ที่ 13 กันยายน 2565 องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดงานมุทิตา ครู อาจารย์ แก่ผู้เกษียณอายุราชการของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2565 นางวรรณพร อินทร์ก้อนวงค์ นางสินีพร ศรีจันทร์ และนายก้าน เน็ก ณ หอประชุม 721 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่