ผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนต้นแก้วผดุงวิทยาลัย เข้าศึกษาดูงานวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

วันจันทร์ ที่ 12 กันยายน 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ นำโดยนายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน โรงเรียนต้นแก้วผดุงวิทยาลัย ที่เข้าศึกษาดูงานวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เพื่อนักเรียน นักศึกษาได้รับประสบการณ์ด้านการเรียน การสอนของสถานศึกษา และเป็นแนวทางในการตัดสินใจในการศึกษาต่อในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)