คณะครูและนักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยี นวัตกรรมอาหาร ณ The Brick X @nsp อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่)

วันพุธ ที่ 7 กันยายน 2565 คณะครูและนักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยี นวัตกรรมอาหาร เพื่อเรียนรู้เครื่องมือ เครื่องใช้ รวมถึงกระบวนการผลิตอาหารที่ทันสมัย ณ The Brick X @nsp อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) นอกจากนี้ได้เข้าเยี่ยมชมพื้นที่สนับสนุนสตาร์ทอัพในโปรแกรม Basecamp24, โรงงานต้นแบบนวัตกรรมอาหารครบวงจร (FOODFABR: Innovative Food Fabrication Pilot Plant) และ NSP Inno Store