สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ คว้ารางวัลชนะเลิศและรางวัลชมเชย ในการแข่งขันประติมากรรมดอกไม้ “ลานนาพฤกษาชาติ” ครั้งที่ 40

รางวัลชนะเลิศ ผลงาน “สีแห่งความรัก”

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในผลงาน “สีแห่งความรัก” และ ได้รับรางวัลชมเชย ในผลงาน “พลังแห่งความรัก” ในการแข่งขันประติมากรรม “ลานนาพฤกษาชาติ” ครั้งที่ 40 จัดขึ้นโดยเทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

รางวัลมเชย ผลงาน “พลังแห่งความรัก”