งานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ได้จัดอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้และพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการให้แก่ผู้เรียนอาชีวศึกษาและกิจกรรมศึกษาดูงานในสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2565

วันศุกร์ ที่ 5 สิงหาคม 2565 งานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ได้จัดอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้และพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการให้แก่ผู้เรียนอาชีวศึกษาและกิจกรรมศึกษาดูงานในสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2565 การจัดอบรมและศึกษาดูงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจของผู้เรียนและส่งเสริมการทำธุรกิจของผู้เรียนทั้งในและนอกสถานศึกษา โดยมีนายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด