วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ มอบถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสติดเชื้อโคโรนา 2019 (Covid-19) ตามโครงการ “อาชีวะร่วมใจ ต้านภัยโควิด” และ โครงการ “อาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชน Fix it จิตอาสา”

วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ นำโดย นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ รองผู้อำนวยการฯ คณะครู และบุคลากร ได้ดำเนินการตั้งจุดมอบถุงยังชีพตาม โครงการ “อาชีวะร่วมใจ ต้านภัยโควิด” และ โครงการ “อาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชน Fix it จิตอาสา” จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการแพร่ระบาด ของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19) ณ บริเวณหน้าวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไปหรือของที่มอบให้หมดตามจำนวนที่เตรียมไว้

อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือจากกลุ่มชาวบ้านเกษตรกรอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ นำโดยนายพ่อหนานหล้า ทำการแจกจ่ายผลผลิต การเกษตรอาทิเช่น มะเขือเทศ ฟักทอง กะหล่ำปลี ผลไม้แก้วมังกร ปริมาณทั้งสิ้นราว 10 ตัน จากพื้นที่ปลูกในอำเภออมก๋อย ให้แก่ประชาชนเพื่อนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการปรุงอาหารรับประทานในครอบครัว ซึ่งเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายและความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่นี้

รายนามผู้ร่วมบริจาค/สนับสนุนรายการบริจาครายนามผู้ร่วมบริจาค/สนับสนุนรายการบริจาค
นายสมบัติ นาหลวง2,000 บาทพ่อหนานหล้า
อำเภออมก๋อย
แก้วมังกร 3 ตัน
กะหล่ำปลี 3 ตัน
ฟักทอง 3 ตัน
มะเขือเทศ 1 ตัน
นายประยูร วัฒนเมธีกุล1,000 บาทร้านใหม่ทำหมวกชุดข้าว+มาม่า+ปลากระป๋อง 100 ชุด, น้ำดื่ม 9 แพ็ค
นายยิ่งยศ หาญพานิชเจริญ (ร้านกาแฟอารีดอย)
1,000 บาท
นางสินีพร ศรีจันทร์
และเพื่อนเทคโนฯ
มาม่า 20 ลัง
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม2,000 บาทนางสาวศิรประภา ปิ่นมาศมาม่า 3 ลัง ,ข้าวสาร 10 ถุง
ปลากระป๋อง 10 กระป๋อง
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม1,000 บาทนางมาลัย คุณยศยิ่งหน้ากากอนามัย 150 แพ็ค
นางจันทิมา สัตยาภรณ์มาม่า 3 ลังนางจรรยา แก้วมณีมาม่า 3 ลัง
ปลากระป๋อง 2 แพ็ค
พญ.นันทนา กสิตานนท์500 บาทนางภัทรานิษฐ์ พัชริศวโรจน์มาม่า 3 ลัง
ปลากระป๋อง 2 แพ็ค
คุณรัศมี พิทักษ์มโนกุลไข่ไก่ 20 แผงร้านข้าวต้ม คุณไทมังคุด 2 ตะกร้า
ร้านกลางเวียงโฆษณามาม่า 8 ลัง
น้ำโออิชิ 300 ขวด
โกโก้ 150 ขวด
นางรุ่งทิพย์ เตจะโส
ว่าที่ ร.ต.หญิง เพ็ญศุกร์ เพ็ญบริมาส
นางสาวชลทิชา ญานะ
มาม่า 4 ลัง ,ขนม 4 กล่อง
นางสาวอรัญญา ศักดิ์ทองมาม่า 1 ลัง , ขนม 6 ห่อนางภัทร์พิชชา เรืองปัญญานม 15 แพ็ค
งานบัญชีการเงิน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ยาพารา 40 กระปุกนางวนิดา ธนโชติมาม่า 4 ห่อ
นางกรณิการ์ ทิน่านนมและอาหารแห้งนางสาวเพลินพิศ มัลลิกะมาสนม 10 กล่อง ,มาม่า 2 แพ็ค
น้ำผลไม้ 2 แพ็ค, น้ำดื่ม 2 แพ็ค
นางสาวสุคนธ์ทิพย์ โสภา
นายภัสราภรณ์ สุขอัมพร
นายสิทธิชัย ศิริ
นายภูริณัฐ ยาระปา
นายสัตยา ตอผา
นางสาวศศิต์รดา สลี
ยาสีฟัน 150 หลอดนางสาววิจิตรา ศรีบานเรือง
นางชัญญา คันธเลิศ
นางสาวกรรณิการ์ คำจันทร์
นางสาวจุฑามาศ โปธิปัน
นางสาวกนกวรรณ อนุกุล
นางสาวอัมพา แซ่ย่าง
นมแลคตาซอย 2 ลัง
นายนราชิต คุณยศยิ่งขนม 9 ห่อ