ตารางรายวิชาปรับพื้นฐาน และตารางรายวิชาที่ขอเปิดเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563

ตารางรายวิชาปรับพื้นฐาน และตารางรายวิชาที่ขอเปิดเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 กำหนดการลงทะเบียน วันที่ 7 – 8 เมษายน 2564 เริ่มเรียนระหว่างวันที่ 19 เมษายน – 13 พฤษภาคม 2564 (วันจันทร์ – วันเสาร์)