ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2563

31 มีนาคม 2564 ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ โดย นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้

ในปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ มีผู้สำเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 1,241 คน แบ่งเป็น ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 508 คน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 682 คน และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนการเรียนทวิศึกษา จากโรงเรียนพร้าววิทยาคม และโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม จำนวน 51 คน