พิธีเปิดการอบรมสัมมนาหลักสูตร การดำเนินการทางวินัยสำหรับผู้ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการสอบสวน (ตามหลักสูตร ก.ค.ศ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

26 มีนาคม 2564 ดร.ชาติชาย เกตุพรหม ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมสัมมนาหลักสูตร การดำเนินการทางวินัยสำหรับผู้ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการสอบสวน (ตามหลักสูตร ก.ค.ศ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จัดอบรมระหว่างวันที่ 26 มีนาคม – 2 เมษายน 2564 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายสาคร ศิริวัฒนาโรจน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาคเหนือ เป็นเจ้าภาพการจัดอบรมในครั้งนี้

การอบรมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้ผู้ทำหน้าที่เป็นกรรมการสอบสวน ผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้ปฏิบัติงานด้านวินัยมีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเป็นธรรม โดยมุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้และทักษะในกระบวนการสอบสวน มีคุณธรรมจริยธรรมตาม กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. ๒๕๕๐ และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมการอบรมสัมมนา ตามเป้าหมาย จำนวน 150 คน และบุคลากรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนครพนมได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวอีก จำนวน 5 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 155 คน