ผู้บริหาร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ นำของขวัญสวัสดีปีใหม่ ผู้หลักผู้ใหญ่ของจังหวัดเชียงใหม่

นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วย นายณรงค์ศักดิ์ ฟองสินธุ์ นายพิทยาธรณ์ แจ่มศรี และนางสาวระวีวรรณ วุฒิยศ รองผู้อำนวยการฯ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ นำขนมไทยมงคลที่จัดทำโดย สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ สวัสดีปีใหม่ ผู้หลักผู้ใหญ่ของจังหวัดเชียงใหม่ ดังต่อไปนี้

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15
ศึกษาธิการ จังหวัดเชียงใหม่
นางชุลีพร สิงหเนตร ข้าราชการบำนาญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
นายสมบัติ แสงสว่างสัจกุล ข้าราชการบำนาญ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา