สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนการศึกษาเชื่อมโยงผู้เรียนพิการ มูลนิธิคุณพุ่ม มูลนิธิออทิสติกไทย โรงเรียนการศึกษาพิเศษ และวิทยาลัยฯ ในสังกัด

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดย ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงาน กิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การทำแผนการศึกษาเชื่อมโยงผู้พิการ มูลนิธิคุณพุ่ม มูลนิธิออทิสติกไทย โรงเรียนการศึกษาพิเศษ และวิทยาลัยฯ ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ระหว่างวันที่ 22 – 25 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม 221 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่