โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2563

วันที่ 17 – 18 ตุลาคม 2563 นายพิทยาธรณ์ แจ่มศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2563 โดยวิทยาลัยฯ ได้เชิญวิทยากรจากภายนอก ร่วมบรรยายและทำกิจกรรม “ศิลปะการพัฒนาตนสู่ความเป็นนักศึกษาอาชีวศึกษาที่ใฝ่ดี” โดย นายสราวุธ ไชยนิน พนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และกิจกรรม “คุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักเรียน อาชีวศึกษา” โดย อาจารย์จิรทัศน์ เนธิบุตร จากมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

ชมภาพทั้งหมดได้ที่นี่
วันที่ 17 ตุลาคม 2563 https://photos.app.goo.gl/m8gqLadjixQXHeNF6
วันที่ 18 ตุลาคม 2563 https://photos.app.goo.gl/GjAE7jEuRXSkQkM8A