วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพและฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ภาคเรียนที่ 2/2566

วันพฤหัสบดีที่12 ตุลาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ โดยงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีจัดกิจกรรมการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพและฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ภาคเรียนที่ 2/2566 โดยมีนางสาวกัลยารัตน์ สุริยะธรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการกล่าวรายงาน และนางสาวระวีวรรณ วุฒิยศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานในพิธีเปิด อีกทั้งกล่าวให้โอวาสนักเรียน นักศึกษา