ประกาศประชาพิจารณ์(ร่าง) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดโต๊ะและเก้าอี้นำเสนอผลงานชั้นเรียนกับชุดลำโพงเคลื่อนที่แบบล้อลากพร้อมไมค์