วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะผู้ทรงคุณวุฒิ จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ในการลงพื้นที่เพื่อรับฟังแนวทางการดำเนินโครงการรับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงและเยี่ยมสถานศึกษา

วันศุกร์ ที่ 7 มกราคม 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ นำโดยนายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับคณะผู้ทรงคุณวุฒิจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ในการลงพื้นที่เพื่อรับฟังแนวทางการดำเนินโครงการและเยี่ยมสถานศึกษา อีกทั้งเข้าเยี่ยมชม อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ เพื่อเสนอโครงการรับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง