วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ดำเนินการจัดการศึกษาหลักสูตรห้องเรียนอาชีพ ร่วมกับโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามโครงการขับเคลื่อนห้องเรียนอาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา (โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง) รูปแบบที่ 2 การสะสมผลการเรียน

วันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤศจิกายน 2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ นำโดยนางจันทิมา สัตยาภรณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน งานวัดผลและประเมินผล ดำเนินการจัดการศึกษาหลักสูตรห้องเรียนอาชีพ ร่วมกับโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาวิชาดังนี้
          1. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
          2. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
          3. สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
ตามโครงการขับเคลื่อนห้องเรียนอาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา (โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง) รูปแบบที่ 2 การสะสมผลการเรียน โดยสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับ สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำรายวิชาปรับพื้นฐานในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ไปจัดการเรียนการสอนล่วงหน้าให้กับนักเรียนมัธยมศึกษา เพื่อสะสมหน่วยการเรียนรู้ (Credit Bank) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาแก่นักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและเพื่อขยายกลุ่มเป้าหมายผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในการเข้าสู่หลักสูตรอาชีวศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)