ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอบระบบพิเศษ(อาชีวะปันสุขสร้างโอกาส) ประจำปีการศึกษา 2565