แผนกวิชาการเงินและการบัญชี โดยชมรม CMVC เยาวชนรุ่นใหม่ สร้างวินัย ทางการเงิน ได้รับรางวัล “Money Coach ตัวแม่” จากธนาคารทิสโ

วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2567 นางสาวระวีวรรณ วุฒิยศ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ มอบโล่รางวัล พร้อมเกียรติบัตรให้แก่แผนกวิชาการเงินและการบัญชี โดยชมรม CMVC เยาวชนรุ่นใหม่ สร้างวินัย ทางการเงิน ที่ได้รับ รางวัล “Money Coach ตัวแม่” ในการส่งเสริมและสร้างวินัยในการออมเงิน และมีทักษะการบริหารจัดการเงินที่ดี ในกลุ่มนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ในปีการศึกษา 2566 จากธนาคารทิสโก้ สำนักงานใหญ่ ภายใต้โครงการชมรมค่ายการเงินทิสโก้ โดยมีครูที่ปรึกษาคือ ครูจันทรา เทพาคำ และครูอริชาภัสร์ อินต๊ะจักร์