วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ที่ได้รับทุนการศึกษา เพื่อศึกษาต่อในระดับ ปวส. ที่วิทยาลัย Tianjin Maritime College จากสภาการศึกษานครเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับนางสาวรุ่งนภา พัชรมงคลสกุล นักเรียนระดับ ปวช.3 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ที่ได้รับทุนการศึกษา เพื่อศึกษาต่อในระดับ ปวส. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ที่วิทยาลัย Tianjin Maritime College จากสภาการศึกษานครเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน