วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน จำนวน 30 ชั่วโมง

📚หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รายวิชา 1703-3101 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
🍊จำนวน 30 ชั่วโมง
🍉ทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ ที่วิทยาลัย เวลา 16.00 น. – 18.00 น. จำนวน 3 รุ่น (ไม่เกิน25คน/รุ่น) ดังนี้
📍รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 ถึง 26 มิถุนายน 2567 จำนวน 30 ชั่วโมง
📍รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 7 สิงหาคม 2567 จำนวน 30 ชั่วโมง
📍​รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 14 สิงหาคม 2567 ถึง 16 กันยายน 2567 จำนวน 30 ชั่วโมง

วิธีการสมัคร : ติดต่องานทะเบียนเพื่อทำการสมัคร โดยกรอกใบสมัคร (ระบุรุ่นที่ต้องการสมัคร) + ยื่นสำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมชำระเงิน 40 บาท