พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2566

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวระวีวรรณ วุฒิยศ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ โดยมีนายปองภพ อรุณไพร รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้

ในปีการศึกษา 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ มีผู้สำเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 834 คน แบ่งเป็น ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 384 คน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 450 คน