งานปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวระวีวรรณ วุฒิยศ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ดังนี้
1.เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้ทราบข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพ
2. เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้เข้าใจวิธีการสมัครงาน และการได้รับคัดเลือกให้เข้าทำงานในสถานประกอบการ
3. เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาเกิดความรู้ ความเข้าใจ และมีศักยภาพพร้อมที่จะออกไปประกอบอาชีพในองค์กรต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ