การปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ฝึกงานและฝึกประสบการณ์ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565

วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ โดยงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีจัดกิจกรรมการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ฝึกงานและฝึกประสบการณ์ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 โดยมีนายพิทยาธรณ์ แจ่มศรี รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ และกล่าวให้โอวาสนักเรียน นักศึกษา