งานปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดงานปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ โดยนายพิทยาธรณ์ แจ่มมศรี รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี และนายประยูร วัฒนเมธีกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้