คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์31 เชียงใหม่ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เข้าศึกษาดูงานสาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ นำโดยนายพิทยาธรณ์ แจ่มศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร หัวหน้าสาขาวิชาและครูสาขาวิชาการโรงแรม ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์31 เชียงใหม่ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ที่เข้าศึกษาดูงานสาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เพื่อให้นักเรียนศึกษาดูงานด้านการเรียน การสอนของสถานศึกษา และเป็นแนวทางในการตัดสินใจในการศึกษาต่อในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)