งานวันครูอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2566

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ เนื่องใน วันครู 16 มกราคม 2566 ครั้งที่ 67 และยินดีกับครูเสกสรรค์ สิงห์อ่อน ได้รับย่องย่องเชิดชูเกียรติ ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา กลุ่มครูและคณาจารย์ ระดับจังหวัด ตามโครงการรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่