ข่าวสารสำหรับนักเรียน นักศึกษา

ประกาศกำหนดการประเมินมาตรฐานวิชาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 และระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ประกาศกำหนดการประเมินมาตรฐานวิชาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 และระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่มีสิทธิ์สอบมาตรฐานวิชาชีพ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่มีสิทธิ์สอบมาตรฐานวิชาชีพ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อนักเรียน ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ตามระบบปกติ (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อนักเรียน ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ตามระบบปกติ (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา คอมพิวเตอร์กราฟิก(ต่อเนื่อง) และสาขาวิชาการโรงแรม(ต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา คอมพิวเตอร์กราฟิก(ต่อเนื่อง) และสาขาวิชาการโรงแรม(ต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา 2565

1 2 3 4 5 11