ข่าวสารสำหรับนักเรียน นักศึกษา

ประกาศผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ประกาศผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบมาตรฐานวิชาชีพ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)/หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบมาตรฐานวิชาชีพ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)/หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ ปวส. โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ(ประเภททุน 2 ปี) ปีการศึกษา 2566

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ ปวส. โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ(ประเภททุน 2 ปี) ปีการศึกษา 2566

1 2 3 4 5 15