ข่าวสารสำหรับนักเรียน นักศึกษา

ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) รอบระบบสิทธิพิเศษ(โควตา) ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) รอบระบบสิทธิพิเศษ(โควตา) ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศการพ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (เนื่องจากขาดเรียน ขาดการฝึกประสบการณ์ทักษะชีวิต หรือขาดการติดต่อกับสถานศึกษาหรือสถานประกอบการเกินกว่า 15 วัน)

ประกาศการพ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (เนื่องจากขาดเรียน ขาดการฝึกประสบการณ์ทักษะชีวิต หรือขาดการติดต่อกับสถานศึกษาหรือสถานประกอบการเกินกว่า 15 วัน)

1 2 3 4 5 14