ข่าวสารสำหรับนักเรียน นักศึกษา

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต(ต่อเนื่อง) สาขาวิชาการโรงแรมและสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต(ต่อเนื่อง) สาขาวิชาการโรงแรมและสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ประจำปีการศึกษา 2565

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ (ประเภททุน 2 ปี) ปีการศึกษา 2565

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ (ประเภททุน 2 ปี) ปีการศึกษา 2565 จำนวน 3 สาขาวิชา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอบปกติ(รับตรง) รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอบปกติ(รับตรง) รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2565

1 2 3 4 5 12