การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2563

นักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 ที่สนใจเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ให้สมัครสอบและดำเนินการสอบด้วยตนเอง (โดยไม่เสียค่าสมัครสอบ) ได้ที่เว็บไซต์ www.niets.or.th หรือ ovspecial63.niets.or.th/Home/RegisterPerson ระหว่างวันที่ 25 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2564

วิธีสมัครสอบและยืนยันการเข้าสอบ V-NET ปีการศึกษา 2563 (สำหรับรายบุคคล) http://bit.ly/3cbW3oA