ข่าวสาร

กิจกรรมเดย์แคมป์ วิสามัญจิตอาสา และพิธีเข้าประจำกองประดับแถบสามสี โครงการเข้าค่ายพักแรมเตรียมลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ ประจำปี 2563

กิจกรรมเดย์แคมป์ วิสามัญจิตอาสา และพิธีเข้าประจำกองประดับแถบสามสี โครงการเข้าค่ายพักแรมเตรียมลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ ประจำปี 2563

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การพัฒนาการเรียนการสอน ภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน ระหว่าง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ และสถาบันเคอเธ่ ประเทศไทย

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การพัฒนาการเรียนการสอน ภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน ระหว่าง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ และสถาบันเคอเธ่ ประเทศไทย

โครงการอบรมภาษาจีนพิชิตข้อสอบ HSK สำหรับนักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

โครงการอบรมภาษาจีนพิชิตข้อสอบ HSK สำหรับนักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา