วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

ข่าวสารสำหรับนักเรียน นักศึกษา

CMVC.Facebook

11 hours ago

Chiang Mai Vocational College
วีดิทัศน์นำเสนอ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ พ.ศ. 2564

คณะกรรมการอำนวยการ
นายสมบัติ นาหลวง
นายณรงค์ศักดิ์ ฟองสินธุ์
นางจันทิมา สัตยาภรณ์
นางสาวระวีวรรณ วุฒิยศ
นายพิทยาธรณ์ แจ่มศรี

คณะกรรมการประสานงานการถ่ายทำ
นายนราชิต คุณยศยิ่ง
นางมาลัย คุณยศยิ่ง
นางสาวสิรินทร์นิชา มณีวรรณ์
หัวหน้าสาขาวิชาทุกท่าน

คณะกรรมการบทบรรยายภาษาไทย
นางโฉมจิตรา ศรีอนุรักษ์
นางวีร์รัศมิ์ นนสิริธาดา
นางสาวศิริฉาย เปี้ยตั๋น
นางสาวณัฐนรี วงศ์ธิมา
นางภัสราภรณ์ สุขอัมพร
นางสาวสาวิตรี ฤทธา

บรรยายภาษาอังกฤษ
นางยุวดี วาฤทธิ์
นายรัฐวิทย์ มาตย์สาลี

คณะกรรมการจัดทำและเผยแพร่วีดิทัศน์
นายดอย ศรีนพคุณ
นางสาวชมขวัญ เจริญสุขสกุลชัย
นายสัตยา ตอผา
นายภูริณัฐ ยาระปา

เสียงบรรยายภาษาไทย และกำกับภาพยนตร์
นายภูริณัฐ ยาระปา

Music Copyright under Creative Commons license.
Music Info: Epic Cinematic Dramatic Adventure Trailer by RomanSenykMusic.
Music Link: youtu.be/c-XpTMGPQv
... See MoreSee Less
View on Facebook
ประเภทวิชาศิลปกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ขอเชิญผู้ที่สนใจ ร่วมชมผลงานนักเรียนนักศึกษาและผลงานศิษย์เก่า ของประเภทวิชาศิลปกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ในงาน อาชีวะศิลปกรรม'63 The Art of Vocational Exhibition 2020 พบการแนะแนวการศึกษา และการเรียนการสอนของประเภทวิชาศิลปกรรมได้ภายในงาน ระหว่างวันที่ 1 - 5 มีนาคม 2553 ณ บริเวณลานโดมหลังอาคาร 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ... See MoreSee Less
View on Facebook

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม / บริหารธุรกิจ

Business Administration Department

ประเภทวิชาศิลปกรรม

Art Department

ประเภทวิชาคหกรรม

Home Economics Department

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

Tourism Industry Department