จองห้องประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

แนวปฏิบัติการตามมาตรการเว้นระยะห่าง การขอใช้ห้องประชุมและอุปกรณ์ภายในห้องประชุม สำหรับให้บริการผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ควรขอใช้ห้องอย่างน้อย 1 สัปดาห์


ห้อง E-Learning ห้องประชุม 221 ห้องประชุม 721 ห้องประชุม 821 และห้องอาหารนาฏวัฒนา


ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบวัน เวลาที่ว่าง จากปฎิทินนี้

ขั้นตอนที่ 2 กรอกแบบฟอร์ม เพื่อขอใช้ห้องประชุม