แนวปฏิบัติ ครูที่ปรึกษา

มีมนุษยสัมพันธ์ดี

มีความรับผิดชอบดี

ใจกว้างและรับฟังความคิดเห็น

มีความรู้กว้างขวาง

มีความจริงใจและเห็นอกเห็นใจ

มีเหตุผล

โครงสร้าง งานครูที่ปรึกษา

นายสมบัติ หนาหลวง

ผู้อำนวยการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

นายประยูร วัฒนเมธีกุล

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา

นางสาวสาวิตรี มูลเฟย

หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

นายอลงกรณ์ สุภาใจ

เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา


นางสาวอัจฉราภรณ์ มณีรัตน์

เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา

นางสาวอภิชญา คุณาชีวะ

เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา

นางภัทร์พิชชา เรืองปัญญา

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน งานครูที่ปรึกษา