แนวปฏิบัติ ครูที่ปรึกษา

มีมนุษยสัมพันธ์ดี

มีความรับผิดชอบดี

ใจกว้างและรับฟังความคิดเห็น

มีความรู้กว้างขวาง

มีความจริงใจและเห็นอกเห็นใจ

มีเหตุผล

โครงสร้าง งานครูที่ปรึกษา

นางสาวระวีวรรณ วุฒิยศ

ผู้อำนวยการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

นายประยูร วัฒนเมธีกุล

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา

นางสาวสาวิตรี มูลเฟย

หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

นายอลงกรณ์ สุภาใจ

ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา


นางสาวอัจฉราภรณ์ มณีรัตน์

ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา

นางจารุณี เชิดฟ้อน

ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา

นางสาววีรยา รัตนอุทัยกูล

ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา

นายพันธ์ศักดิ์ งามจารุเลิศไมตรี

ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา

นางสาวชนินร์พร ไชยประคอง

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน งานครูที่ปรึกษา