งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และการประกอบธุรกิจ

นางกัญญาณัฐ แสงอุทัย

หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้า และการประกอบธุรกิจ

[email protected]
08 8888 8888

นางสาวอริชาภัสร์  อินต๊ะจักร์

ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้าและการประกอบธุรกิจ

[email protected]
08 8888 8888

นางอัปสร  คอนราด

ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้าและการประกอบธุรกิจ

[email protected]
08 8888 8888

นางสาวนิชาภา  ปรารมภ์

ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้าและการประกอบธุรกิจ

[email protected]
08 8888 8888

นายอุดม  ญานะ

ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้าและการประกอบธุรกิจ

[email protected]
08 8888 8888

นายเฉลิมพงศ์  เลขะวณิชย์

ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้าและการประกอบธุรกิจ

[email protected]
08 8888 8888

นางสาววรวลัญช์  วงค์ชมภู

ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้าและการประกอบธุรกิจ

[email protected]
08 8888 8888

นายสุริศร์กร  คล่องแคล่ว

ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้าและการประกอบธุรกิจ

[email protected]
08 8888 8888

นายธนพิพัฒน์   ระวิวัฒน์

ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้าและการประกอบธุรกิจ

[email protected]
08 8888 8888

นายธนารักษ์  น้อย

ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้าและการประกอบธุรกิจ

[email protected]
08 8888 8888

นางสาววราภรณ์  รำไพ

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและการประกอบธุรกิจ

[email protected]
08 8888 8888

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  1. ส่งเสริมให้ ครู นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษาดำเนินงานส่งเสริมผลิตผล จัดทำแผนธุรกิจร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ส่งเสริมการทำธุรกิจขนาดย่อม การประกอบอาชีพอิสระเพื่อสร้างรายได้ให้สอดคล้องกับการเรียนการสอน
  2. วางแผน ดำเนินงาน ประสานสัมพันธ์ ร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กร ชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถานประกอบการ หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ เพื่อรับงานการค้า รับจัดทำรับบริการ รับจ้าง ผลิตเพื่อจำหน่าย การหารายได้ระหว่างเรียนการประกอบธุรกิจ และกิจกรรมสหกรณ์
  3. สอบผลิตผลทุกประเภทของสถานศึกษาให้ตรงกับโครงการฝึก จัดทำทะเบียนผลิตผล และจำหน่ายผลิตผล
  4. กำกับ ติดตาม และจัดทำบัญชีรายรับ–รายจ่ายของงานผลิตผล การค้า และธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เป็นปัจจุบันและจัดทำรายงานเป็นประจำทุกเดือน
  5. รวบรวมข้อมูล สถิติต่าง ๆ รายรับ–รายจ่ายในการดำเนินงาน เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขพัฒนางานให้เกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษา
  6. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  7. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  8. ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย