งานความร่วมมือ

นางสาวจิณณ์พัชญ์ชา ธรรมไชย

หัวหน้างานความร่วมมือ

[email protected]
08 8888 8888

นายรัชต เย็นตระกูล

ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ

[email protected]
08 8888 8888

นางสาวพรรณ์วิไล  จิตอารีย์

ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ

[email protected]
08 8888 8888

นางสาววรัญญา  แก้ววงวาน

ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ

[email protected]
08 8888 8888

นางสาวไผ่สีทอง  หินสวน

ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ

[email protected]
08 8888 8888

นางสาวสุภาพร  กุศลงาม

ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ

[email protected]
08 8888 8888

นางสาวศยามล  มังคลาด

ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ

[email protected]
08 8888 8888

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  1. ประสานงานความร่วมมือและดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษา
  2. ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศและความช่วยเหลือจากภายนอกในการร่วมลงทุนเพื่อการศึกษา
  3. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  4. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  5. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
  7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย