ประเภทวิชาศิลปกรรม

เพียงมีเกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป

จ่ายเงินบำรุงการศึกษาเพียงปีละ 650 บาทเท่านั้น

ศิลปกรรมตัวจริง ต้องเรียนกับเรา

ประเภทวิชาศิลปกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่เท่านั้น

วิจิตรศิลป์

Fine Art Program

เรียนรู้การวาดภาพ ระบายสี รูปร่าง รูปทรง มนุษย์ สัตว์ พืชและผลิตภัณฑ์ของใช้ ปฏิบัติงานวิจิตรศิลป์ มีทักษะด้านจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์สื่อผสมรูปแบบไทยและสากล ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานวิจิตรศิลป์ ให้ทันสมัย

ศิลปกรรมเซรามิก

Ceramics Art

เรียนรู้เกี่ยวกับพื้นฐานการวาดเขียน รู้จักดินและเนื้อดิน การเคลือบ เตาและการเผา การออกแบบบนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การขึ้นรูปเป็นสามมิติ กราฟิกเพื่อการนำเสนอ

เทคโนโลยีศิลปกรรม

Art Technology Program

ศึกษาด้านการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ การถ่ายภาพ ถ่ายวีดิโอ จัดแสง และนำเสนอผลงาน การเขียนภาพประกอบเรื่อง ผลิตสื่อมัลติมีเดีย และแอนิเมชัน ธุรกิจขนาดย่อมงานศิลปกรรม

ออกแบบ

Design Program

ศึกษาเกี่ยวกับการสร้างสรรค์แนวความคิด และถ่ายทอดรูปแบบตามแนวความคิดในการออกแบบ ออกแบบ เขียนแบบ งานออกแบบตกแต่ง ออกแบบนิเทศศิลป์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ด้วยเครื่องมือพื้นฐานและด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป กำหนดวัสดุและกรรมวิธีการผลิต และจัดทำแบบจำลองในงานออกแบบ

ดิจิทัลกราฟิก

Digital Graphic Program

ศึกษาด้านการบริหารจัดการงานอาชีพดิจิทัลกราฟิก เรียนรู้หลักองค์ประกอบศิลป์ สร้างสรรค์ผลงานดิจิทัลกราฟิก การออกแบบ ถ่ายภาพ ถ่ายวีดิโอ แอนิเมชั่น ออกแบบผลงานด้านสามมิติ