งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

นางสินีพร ศรีจันทร์

หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

example@mail.com
08 8888 8888

นางสาวจิราภรณ์ ปาลี

เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

example@mail.com
08 8888 8888

นางจรรยา แก้วมณี

เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

example@mail.com
08 8888 8888

ว่าที่ ร.ต.หญิงสุภารัตน์ ช่างล้อ

เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

example@mail.com
08 8888 8888

นางทิฆัมพร วาสิทธิ์

เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

example@mail.com
08 8888 8888

นางพรรณ์วิไล จิตอารีย์

เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

example@mail.com
08 8888 8888

นางสาวนพรรณพ ดวงแก้วกูล

เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

example@mail.com
08 8888 8888

นางสาวเมธากา เครือคำขาว

เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

example@mail.com
08 8888 8888

นางสาวนฤมล เครือฟู

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

example@mail.com
08 8888 8888

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  1. ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ จุดหมาย และหลักเกณฑ์ของการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
  2. วางแผนดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องและรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก
  3. ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ แผนกวิชา และงานต่าง ๆ ในสถานศึกษารวมทั้งสถานประกอบการ บุคคล องค์กร และหน่วยงานภายนอก ในการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
  4. ประสานงานกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ในการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา
  5. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  6. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  7. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย