งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

นางสาวพรสวรรค์ ปันธิ

หัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

example@mail.com
08 8888 8888

นางวรรณพร อินทร์ก้อนวงค์

เจ้าหน้าที่งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

example@mail.com
08 8888 8888

นางทิฆัมพร วาสิทธิ์

เจ้าหน้าที่งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

example@mail.com
08 8888 8888

ว่าที่ ร.ต.หญิงสุภารัตน์ ช่างล้อ

เจ้าหน้าที่งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

example@mail.com
08 8888 8888

นายโอภาส มูลอ้าย

เจ้าหน้าที่งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

example@mail.com
08 8888 8888

นายกันตเมศฐ์ สุทธิธีราพงศ์

เจ้าหน้าที่งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

example@mail.com
08 8888 8888

นายนรเทพ โปธิเป็ง

เจ้าหน้าที่งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

example@mail.com
08 8888 8888

นางสาววริศฐิภา ตุลาธร

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

example@mail.com
08 8888 8888

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  1. ส่งเสริม สนับสนุน นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับการวิจัย การพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษา การประกอบอาชีพ และประโยชน์โดยรวมของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น
  2. วิเคราะห์ วิจัยและประเมินผลการใช้หลักสูตร ผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน การใช้เครื่องมือวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ทางการศึกษา ในการจัดการเรียนการสอน การใช้อาคารสถานที่และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับจัดการเรียนการสอนและประเมินผลการจัดอบรมและการจัดกิจกรรมในสถานศึกษา
  3. รวบรวบและเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ วิจัย และการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ การพัฒนาสถานศึกษา การบริหาร และการพัฒนาวิชาชีพ
  4. รวมทั้งผลงานทางวิชาการของครูและบุคลากรทางการศึกษา
  5. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  6. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  7. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย