ผู้ประสานงานการจัดการเรียนการสอนหน่วยงานภายนอก

นายสมฤทธิ์ โกมิตร์

ผู้ประสานงานการจัดการเรียนการสอนหน่วยงานภายนอก
เรือนจำกลางชายจังหวัดเชียงใหม่

[email protected]
08 8888 8888

นางทิฆัมพร ต๊อดแก้ว

ผู้ประสานงานการจัดการเรียนการสอนหน่วยงานภายนอก
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม่

[email protected]
08 8888 8888

นายณัฐภัทร ต๊อดแก้ว

ผู้ประสานงานการจัดการเรียนการสอนหน่วยงานภายนอก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยเขตดอยสะเก็ด

[email protected]
08 8888 8888

นายจักรพงศ์ วิชัยชุมภู

ผู้ประสานงานการจัดการเรียนการสอนหน่วยงานภายนอก
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม

[email protected]
08 8888 8888