งานวิทยบริการและห้องสมุด

นางอำไพ ไชยแก้ว

หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

[email protected]
08 8888 8888

นางฉัตรพร  กีรติตุลาการกุล

ผู้ช่วยหัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

[email protected]
08 8888 8888

นางสาวจิราภรณ์  ปาลี

ผู้ช่วยหัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

[email protected]
08 8888 8888

นางศิริเนตร  สิงห์ช่างชัย

ผู้ช่วยหัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

[email protected]
08 8888 8888

นางรุ่งทิพย์  เตจะโส

ผู้ช่วยหัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

[email protected]
08 8888 8888

นายวศิน คำดี

ผู้ช่วยหัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

[email protected]
08 8888 8888

นางลภัสรดา  สมบูรณ์

ผู้ช่วยหัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

[email protected]
08 8888 8888

นางวีร์รัศมิ์  นนสิริธาดา

ผู้ช่วยหัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

[email protected]
08 8888 8888

นางสาวชลทิชา ญาณะ

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
งานวิทยบริการและห้องสมุด

[email protected]
08 8888 8888

นางสาวสิริยาภา ทวีสมบัติพาณิช

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
งานวิทยบริการและห้องสมุด

[email protected]
08 8888 8888

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  1. วางแผนพัฒนาการบริการห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
  2. จัดระบบการบริการให้ได้มาตรฐาน
  3. ประสานงานให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  4. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  5. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย