งานบริหารและการบริการสนับสนุนนักเรียน นักศึกษาคนพิการ

นางยุวดี  วาฤทธิ์

หัวหน้างานบริหารและบริการสนับสนุนนักเรียน นักศึกษาพิการ

[email protected]
08 8888 8888

นางเสาวคนธ์  บุญญประภา

ผู้ช่วยหัวหน้างานบริหารและบริการสนับสนุนนักเรียน นักศึกษาพิการ

[email protected]
08 8888 8888

นางสาวชนันท์พัทธ์  โปธามูล

ผู้ช่วยหัวหน้างานบริหารและบริการสนับสนุนนักเรียน นักศึกษาพิการ

[email protected]
08 8888 8888

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. พิจารณาคัดเลือกแผนงานโครงการและระบบงาน นำเสนอขออนุมัติ การจัดวางระบบงานและฐานข้อมูล การตรวจสอบระบบ
 2. สำรวจความพร้อมของผู้สมัครและสาขาวิชา ประสานงานกับงานพัฒนาหลักสูตรและหัวหน้าแผนกวิชา ประชาสัมพันธ์ในสถานศึกษาระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดทำแผนการศึกษาที่เหมาะสม เป็นกรรมการคัดกรอง คัดเลือกคนพิการเข้าเรียน
 3. วางแผนจัดหาสื่อ อุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการประจำปีตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและเสนอขออนุมัติ
 4. ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริการทางการศึกษา การปรับสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ วางแผนจัดบริการทางการศึกษาร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ
 5. ทำความเข้าใจกับผู้ครูผู้สอน วางแผนการจัดกิจกรรมเพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับคนพิการ ประสานงานกับครูผู้สอนในการจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผล
 6. ติดตามงบประมาณและสิทธิการศึกษา ประสานขอทุนจากหน่วยงานภายในและภายนอกสถานศึกษา ตรวจสอบการดำเนินการเกี่ยวกับการรับทุนและรายงานสถานศึกษา
 7. วางแผนจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะการดำรงชีวิต ติดตามผลการจัดกิจกรรมและรายงานสถานศึกษา ติดตามผลการเรียน
 8. ประสานงานกับงานแนะแนวเกี่ยวกับข้อมูลและตําแหน่งงาน บริการแนะแนว และให้คำปรึกษา ติดตามผลการให้บริการ
 9. ประสานงานกับสถานประกอบการเพื่อให้ข้อมูล นิเทศการฝึกงานร่วมกับแผนกวิชา ติดตามผลการฝึกงานของนักเรียน
 10. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ในสถานศึกษาเพื่อจัดกิจกรรม
 11. พิจารณารายงานผลการให้ความช่วยเหลือและเสนอสถานศึกษา
 12. พิจารณารายงานผลการติดตามผู้สำเร็จการศึกษา ประสานกับฝ่ายต่างๆ ภายในและภายนอกสถานศึกษา กิจกรรมเยี่ยมผู้สำเร็จการศึกษา
 13. วางแผนการประเมินผลการดำเนินงาน ประเมิน และตรวจสอบ พิจารณาผลการประเมิน และเสนอสถานศึกษา
 14. ดำเนินโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศ
 15. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย