สาขาวิชาศิลปกรรมเซรามิก

สาขาวิชาศิลปกรรมเซรามิก

Ceramic Art Program

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

รับผู้จบ ม.3 หรือเทียบเท่า

การเรียนการสอน

 • วางแผน ดำเนินงานตามหลักการและกระบวนการ โดยคำนึงถึงการบริหารงานคุณภาพ การอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม หลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติงานพื้นฐานอาชีพศิลปกรรมตามหลักการและกระบวนการ
 • เลือกใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ในงานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ โดยคำนึงถึงความประหยัดและความปลอดภัย
 • ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพื่อพัฒนาและสนับสนุนงานอาชีพ
 • เข้าใจการจำแนกชนิด ลักษณะและคุณสมบัติวัตถุดิบของงานเซรามิก วิธีเลือกใช้วัตถุดิบเซรามิก การทดลองและเตรียมวัตถุดิบตามกำหนด โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม
 • ออกแบบ อ่านแบบและเขียนแบบ ตามหลักการมาตรฐานสากลการเขียนภาพ 2 มิติ 3 มิติ ภาพภาคตัด การออกแบบ เขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป

แนวทางการประกอบอาชีพ

เป็นพนักงานฝ่ายผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผา ช่างทำต้นแบบ ช่างทำพิมพ์ ช่างขึ้นรูปด้วยแป้นหมุนใบมีด ช่างตกแต่งผลิตภัณฑ์ ช่างควบคุมเตาเผา ช่างออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผา ช่างพิมพ์สกรีน พนักงานจัดเตรียมวัตถุดิบ เนื้อดิน น้ำเคลือบ ฯลฯ

รายได้ (เริ่มต้น)

 • ภาครัฐ 6,000 – 8,000 บาท
 • ภาคเอกชน 7,000 – 9,000 บาท
 • อาชีพอิสระ ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์

การศึกษาต่อ

สามารถศึกษาต่อในระดับ ปวส. และปริญญาตรีได้

ครูผู้สอน

Teachers

นายพุทธา  แก้วพิทักษ์

หัวหน้าสาขาวิชาศิลปกรรมเซรามิก
ข้าราชการครู

[email protected]
08 8888 8888

นายสมพงษ์  ไกรกิจราษฎร์

ครูสาขาวิชาศิลปกรรมเซรามิก
ข้าราชการครู

[email protected]
08 8888 8888

นายโททท  อัคคพงศ์พันธุ์

ครูสาขาวิชาศิลปกรรมเซรามิก
ข้าราชการครู

[email protected]
08 8888 8888

นายนราชิต  คุณยศยิ่ง

ครูสาขาวิชาศิลปกรรมเซรามิก
ข้าราชการครู

[email protected]
08 8888 8888

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. การจัดทำแผนการจัดการเรียนการสอน ตารางเรียน ตารางสอน บัญชีวิชาเลือก จัดตารางสอนรวมและตารางส่วนบุคคลของแผนกวิชา
 2. ควบคุมดูแล ส่งเสริม กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน แก้ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอน การฝึกงาน การวัดผลประเมินผล และการวิจัยในแผนกวิชาให้เป็นไปตามหลักสูตรและระเบียบแบบแผนของทางราชการ
 3. วางแผนและดำเนินงานด้านมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของแผนกวิชา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้
 4. จัดหาดูแลรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือของแผนกวิชาให้ใช้งานได้เป็นปกติ และมีเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน
 5. สนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอน นวัตกรรม เทคโนโลยี และสิ่งประดิษฐ์ การใช้อุปกรณ์การเรียนการสอน การเขียนตำรา เอกสาร และใบช่วยสอนต่าง ๆ
 6. ติดตามและแนะนำเกี่ยวกับการทำโครงการฝึก โครงการสอน แผนการเรียนรู้ คู่มือครู ใบงาน ตลอดจนแฟ้มสะสมงาน โดยบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้สอดคล้องกับหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนการสอน
 7. ควบคุมการใช้วัสดุการศึกษา และลงทะเบียนผลิตผลของแผนกวิชาให้เป็นไปตามใบงาน
 8. ควบคุมดูแลและพัฒนาสำนักงาน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ให้สะอาดเรียบร้อยทันสมัยอยู่เสมอ
 9. ปกครองดูแลบุคลากรในแผนกวิชาให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ และเสนอความดีความชอบของบุคลากรในแผนกวิชา
 10. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
 11. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
 12. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 13. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย