ข่าวประกวดราคา


ประกาศ ประชาพิจารณ์ (ร่าง) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โครงการตรวจสุขภาพ นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึ... / 2 เมษายน 63 ประกาศ ประชาพิจารณ์ (ร่าง) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โครงการจัดซื้อประกันอุบัติเหตุ นักเรียน นักศึกษา... / 2 เมษายน 63 ประกาศ ยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ชุดโปรแกรมสำเร็จรูปในงานส่วนหน้าโรงแรม... / 26 มีนาคม 63 ประกาศ ยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี... / 3 มีนาคม 63 ประกาศ ยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้... / 3 มีนาคม 63 ประกาศ ยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะคู่มือนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562... / 21 กุมภาพันธ์ 63 ประกาศ ประชาพิจารณ์ (ร่าง) รายละเอียดเฉพาะครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์แบบ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด... / 12 กุมภาพันธ์ 63 ประกาศ ประชาพิจารณ์ (ร่าง) รายละเอียดเฉพาะครุภัณฑ์โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้... / 21 กุมภาพันธ์ 63 ประกาศ ประชาพิจารณ์ (ร่าง) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดโปรแกรมสำเร็จรูปในงานส่วนหน้าโรงแรม... / 20 กุมภาพันธ์ 63 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้่อเสื้อกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2562 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเ... / 22 มกราคม 63

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

167 ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 0 5322 1493, 0 5341 6203 โทรสาร 0 5321 7310

Social Network Facebook / Twitter / Issuu