ข่าวนักเรียน - นักศึกษา


ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563... / 1 กรกฎาคม 63 ใบรายชื่อกลุ่มเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563... / 1 กรกฎาคม 63 เปลี่ยนแปลงกำหนดการลงทะเบียน การเปิด - ปิดภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563... / 4 มิถุนายน 63 รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ระดับ ปวส. รอบปกติ (รับตรง) เพิ่มเติ... / 4 มิถุนายน 63 รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ระดับ ปวช. รอบปกติ (รับตรง) เพิ่มเติ... / 4 มิถุนายน 63 ประกาศ พ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา เนื่องจากเกรดเฉลี่ยไม่ถึงเกณฑ์ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562... / 27 พฤษภาคม 63 กำหนดการรับเอกสารใบระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.1) รอบจบภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2562... / 27 พฤษภาคม 63 ประกาศ แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)... / 8 พฤษภาคม 63 รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ระบบปกติ (รับตรง) เพิ่มเติม ปีการศึกษา 2563... / 1 พฤษภาคม 63 การรับเอกสารใบระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.1) ประจำปีการศึกษา 2562... / 29 เมษายน 63

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

167 ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 0 5322 1493, 0 5341 6203 โทรสาร 0 5321 7310

Social Network Facebook / Twitter / Issuu