ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ


นางกชกร บรรณวัฒน์

นางสาวเมธากา เครือคำขาว

นางกรณิการ์ ทิน่าน

นางโฉมจิตรา ศรีอนุรักษ์

นายดอย ศรีนพคุณ

นายจีรัง วงศ์วุฒิ

นางสาวสุนิสา ตุลาธร

นายภูริณัฐ ยาระปา

นางภัสราภรณ์ สุขอัมพร

นายสัตยา ตอผา

นางนารี สุวรรณโภคัย

นางนฤมล สีดาคำ

นายนรินทร์ เตจะโส

นางสายสมร ห้องดอกไม้

นายผดุงพงศ์ ศรีคำ

นางอัปสร คอนราด

นางฑิฆัมพร วาสิทธิ์

นายโอภาส มูลอ้าย

นางศญาดา โคบายาชิ

นางสินีพร ศรีจันทร์

นางทิษฆัมพร วาสิทธิ์

นางนภาพร ธิยาม

นายไกรสร ฝึกฝน

นางสาวนฤมล เครือฟู

นางสาวปราณี หอมละออ

นางนงเยาว์ แสนน้ำเที่ยง

นางเรืองพร ปรัชญาดำรงค์

นางสุภาภรณ์ แสงจันทร์โอภาส

นายโอภาส ชมชื่น

นายเฉลิมพงศ์ เลขะวณิชย์

นายอุดม ยานะ

นางสาวพัชรินทร์ กวงคำ

นางสาวนัชพร สาครธำรง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

167 ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 0 5322 1493, 0 5341 6203 โทรสาร 0 5321 7310

Social Network Facebook / Twitter / Issuu