ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา


นายศุภกิจ นรกิจ

นางวิระภา คอทอง

นายพูนศักดิ์ ณรงค์ศักดิ์

นายนรินทร์ เตจะโส

นางศิริเนตร สิงห์ช่างชัย

นางสาวแคทรีริน เอี่ยมศิริ

นายณิพัทธพงษ์ บุญมาลัย

นายนราชิต คุณยศยิ่ง

นายผดุงพงศ์ ศรีคำ

นางสาวณัฐนันท์ ขยัน

นายวันชัย น้อยจันทร์

นายไกรสร ฝึกฝน

นางสาวเกศินี สลี

นายสิทธิชัย ศิริ

นางศรีพรรณ เผ่าบุญเสริม

นางลภัสรดา สมบูรณ์

เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา

นายเสกสรร คำยอง

นายเสกสรรค์ สิงห์อ่อน

นางสมพงษ์ ไกรกิจราษฎร์

นายชวฤทธิ์ จินดาภู

นางสาวสร้อยฟ้า พาพันธ์

นางสาวศรินธร พิมสาร

นางสาวไผ่ศรีทอง หินสวน

นายเฉลิมพงศ์ เลขะวณิชย์

นายจีรัง วงศ์วุฒิ

นายวันชัย น้อยจันทร์

นายไกรศร ฝึกฝน

นายณัฐพล วงศ์สวย

นายชวิศา น่วมเจิม

นายพันธ์ศักดิ์ งามจารุเลิศไมตรี

นายเกื้อกูล ไชยวุฒิ

นางสาวปรียานุช กาเหล็ก

นางสาวพรไพลิน พันธุ์สุภะ

นายเอกสิทธิ์ ปินตา

นางอรินทยา ใจเอ

นางสุภาพร รูปขำดี

นางธิวาวรรณ ฟูเต็มวงศ์

นางจารุณี เชิดฟ้อน

นางสาวเครือวัลย์ แสนเมืองมา

นางสาวธณัฐชา มะโนแสน

นางอำไพ วัชรินทร์

นางรัตนาพรรณ ประกอบของ

นางสาวสุนิสา ปิ่นเจริญ

นางวรรณพร อินทร์ก้อนวงค์

นายชัยประสิทธิ์ ศรีวิชัย

นางสาวสุกานดา ปันสอน

นางสุรีย์ สมปรารถนา

นางเพลินตา มีกลิ่นหอม

นายสมชาติ มงคลเนตร

นางสาวแคทรีริน เอี่ยมศิริ

นางสาวภัทร์พิชชา ลือชัยพัชรกุล

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

167 ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 0 5322 1493, 0 5341 6203 โทรสาร 0 5321 7310

Social Network Facebook / Twitter / Issuu