ฝ่ายวิชาการ


นางยุวดี วาฤทธิ์

นางสาวศรินทร พิมสาร

นางสาวกัลยา อินต๊ะจักร

นางสาวพิชญาภา นิวรัตน์

นายภาณุพงศ์ ใจซื่อ

นางสาวปาวีณา ฟองทา

นางสาววราภรณ์ เรือนชัย

นางนฤมล อัคคพงศ์พันธุ์

นางสาวจิตติมา จองเมทา

นางสาววิลาวรรณ เมามูล

นางสาวพรพิมล หลิมศิริวงษ์

นางมลุลี บุญสม

นางดวงพร มงคลประเสริฐ

นางฐิติกัลยา ปาปวน

นายภคพจน์ ปวนอินตา

ว่าที่ ร.ต.หญิงเพ็ญศุกร์ เพ็ญบริมาส

นางสาววิริยาภา ทวีสมบัติพาณิช

นางสาวชลทิชา ญานะ

นางนฤมล สีดาคำ

นายนรินทร์ เตจะโส

นางกรรณิการ์ จันทร์ฉาย

นางจารุณี เชิดฟ้อน

นายรัฐวิทย์ มาตย์สาลี

นางทักษวรรณ โรจนสกุลพิสุทธิ์

นางสุดาลักษณ์ อั้นอยู่

นางสาวสุธิณี กันธมาลา

นายทศพิธ แป้นดวงเนตร

นางสาวพิมพ์พรรณ อินทรีย์

นางสาววนันท์ยา เขื่อนป้อ

นายจีรัง วงศ์วุฒิ

นายโททท อัคคพงศ์พันธุ์

นายวันชัย น้อยจันทร์

นายพันธ์ศักดิ์ งามจารุเลิศไมตรี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

167 ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 0 5322 1493, 0 5341 6203 โทรสาร 0 5321 7310

Social Network Facebook / Twitter / Issuu