ฝ่ายบริหารทรัพยากร


นางนิภาพันธ์ แสนมโนรักษ์

นายกันตเมศฐ์ สุทธิธารีพงศ์

นางสาวธีรารัตน์ ชื่นศิริกุลชัย

นางชัญญา คันธเลิศ

นางสาวนงนุช พรหมจักร

นางสาวธาณุมาศ หมูคำ

นางนิภา ตั้งพิษฐานสกุล

ว่าที่ ร.ต.หญิงสุภารัตน์ ช่างล้อ

นายวศิน คำดี

นายธนิต ธนโชติ

นางปวีณกร แป้นกลัด

นางนฤมล สีดาคำ

นางสาวไผ่สีทอง หินสวน

นางกรรณิการ์ จันทร์ฉาย

นางสาวปรียานุช กาเหล็ก

นางวนิดา ธนโชติ

นางสาวอรัญญา ศักดิ์ทอง

นายก๋องแก้ว อินตา

นางสาวเจตวัน เตชวงศ์

นางสายกรรณิกา ส่างใส

นางสาวสายพิณ ประภาพรรณ

นางฉัตรพร คริสต์รักษา

นางสาวนันทิยา คำศิริ

นางสาวรัตนากร สุวรรณ์

นายวสันต์ จันทรมูล

นางลลิตา ฤทธิ์สืบเชื้อ

นางภาชณุมาศ ทองคำ

นายนราชิต คุณยศยิ่ง

นางสาวสร้อยฟ้า พาพันธ์

นางสาวเยาวมาลย์ สมประสงค์

นางสาวสุคนทิพย์ โสภา

นางกษิรา ทองเชื้อ

นางสาวเบญจมาศ พรมโสภา

นางสาวอนัญญา สิทธิวงศ์

นงสาวอัจฉรียา แสนมะริด

พนักงานขับรถยนต์

นายพรหมมินทร์ ขยัน

นายเปลี่ยน จอมเดช

นายวิเชียร แสนคติ

นายปริญญา สุขทอง

นายวีระชาติ หมื่นเรือนคำ

นายพุทธา แก้วพิทักษ์

นายชวฤทธิ์ จินดาภู

นายณัฐพล วงศ์สวย

นายสาธิต อินภักดี

นายโอภาส มูลอ้าย

นายชวิศา น่วมเจิม

นางสาวณัฐนันท์ ขยัน

นายสมบัติ ดวงดี

นายถวิล อัมปาละ

นายสุพรรณ พานแก้ว

นายก้าน เน็ก

นายอาภรณ์ มหาวัน

นายทรงศักดิ์ ณะวิชัย

นายดนัย สุภาคุณ

นายนาวิน สิงห์ใจ

นายณัฐพร ทองเงา

นายวิเชียร คุณหลวง

นายขจรศักดิ์ บุญฟู

นางรุ้งลาวัลย์ มาลา

นายสุชล กันทา

นายนุกูล อายุมั่น

นางจันทรา เทพาคำ

นางจันทนุช โกมลเสนาะ

นายรัฐวิทย์ มาตย์สาลี

นางสาวสุพิชญา ลีภัตราภรณ์

นางสาววิจิตรา คำหมื่น

นางสาวระวิวรรณ บุญเป็ง

นางวรินทร์ทิพย์ สัมปชัญญสถิตย์

นางทิษฆัมพร เมืองแก้ว

นางธิวาวรรณ ฟูเต็มวงศ์

นายพีรพงษ์ วงค์วิชัย

นางสาวสร้อยฟ้า พาพันธ์

นางมาลัย คุณยศยิ่ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

167 ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 0 5322 1493, 0 5341 6203 โทรสาร 0 5321 7310

Social Network Facebook / Twitter / Issuu