ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว


จัดการเรียนสอนใน 3 หลักสูตร ดังนี้

  • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
  • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
  • หลักสูตรปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)

มีครูผู้สอนทั้งหมด 5 คน ได้แก่

นางสุภาภรณ์ แสงจันทร์โอภาส

นางอัปสร คอนราด

นางสาวสร้อยฟ้า พาพันธ์

นายทศพิธ แป้นดวงเนตร

นางสาวพิชญาภา นิวรัตน์

จัดการเรียนสอนใน 2 หลักสูตร ดังนี้

  • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
  • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

มีครูผู้สอนทั้งหมด 7 คน ได้แก่

นางสาวสายหยุด ศรีสุเทพ

นางทิษฆัมภรณ์ เมืองแก้ว

นางศิริเนตร สิงห์ช่างชัย

นางสาวสาวิตรี ฤทธา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

167 ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 0 5322 1493, 0 5341 6203 โทรสาร 0 5321 7310

Social Network Facebook / Twitter / Issuu