ประเภทวิชาคหกรรม


จัดการเรียนสอนใน 2 หลักสูตร ดังนี้

  • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
  • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

มีครูผู้สอนทั้งหมด 5 คน ได้แก่

นางวิระภา คอทอง

นายสมชาติ มงคลเนตร์

นางเยาวมาลย์ สมประสงค์

นายสาธิต อินภักดี

นางสาวเครือวัลย์ แสนเมืองมา

จัดการเรียนสอนใน 2 หลักสูตร ดังนี้

  • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
  • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

มีครูผู้สอนทั้งหมด 13 คน ได้แก่

นางธัชพร ขัดขาว

นางสุรีย์ สมปรารถนา

นางสายสมร ห้องดอกไม้

นางสุธิณี กันธมาลา

นางภาชณุมาศ ทองคำ

นางวรรณพร อินทร์ก้อนวงศ์

นายผดุงพงศ์ ศรีคำ

นางสาวพิมพ์พรรณ อินทรีย์

นายโอภาส มูลอ้าย

นางสาวพรไพลิน พันธุ์สุภะ

นายภานุพงศ์ ใจซื่อ

นางกษิรา ทองเชื้อ

นายอุดม ยานะ

จัดการเรียนสอนใน 2 หลักสูตร ดังนี้

  • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
  • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

มีครูผู้สอนทั้งหมด 4 คน ได้แก่

นางเรืองพร ปรัชญาดำรงค์

นางสาวสุนิสา ปิ่นเจริญ

นางสาวแคทรีริน เอี่ยมศิริ

นางสาวเกศินี สลี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

167 ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 0 5322 1493, 0 5341 6203 โทรสาร 0 5321 7310

Social Network Facebook / Twitter / Issuu