ประเภทพื้นฐาน


มีครูผู้สอนทั้งหมด 10 คน ได้แก่

นางนารี สุวรรณโภคัย

นางยุวดี วาฤทธิ์

นางนฤมล ศรีดาคำ

นรินทร์ เตจะโส

นายรัฐวิทย์ มาตย์สาลี

นางจารุณี เชิดฟ้อน

นางสาวกรรณิการ์ จันทร์ฉาย

Ms. Linn Dehnert

Mr. David McDohagh

Ms. Nadiia Kovchuzna

มีครูผู้สอนทั้งหมด 5 คน ได้แก่

นายชัยประสิทธิ์ ศรีวิชัย

นายณิพัทธ์พงษ์ บุญมาลัย

ว่าที่ ร.ต.หญิงสุภารัตน์ ช่างล้อ

นายวันชัย น้อยจันทร์

นายกันตเมศฐ์ สุทธิธารีพงศ์

มีครูผู้สอนทั้งหมด 3 คน ได้แก่

นายภคพจน์ ปวนอินตา

นายวศิน คำดี

นายพงศ์ศิริ ศรีสุข

มีครูผู้สอนทั้งหมด 3 คน ได้แก่

นางรัตนาพรรณ ประกอบของ

นางมลุลี บุญสม

นายชวฤทธิ์ จินดาภู

มีครูผู้สอนทั้งหมด 3 คน ได้แก่

นางไมรินทร์ พงษ์นิกร

นางสุภาพร รูปขำดี

นายไกรสร ฝึกฝน

มีครูผู้สอนทั้งหมด 3 คน ได้แก่

นายปรีชา

Miss Zhang Yu

นางสาวมัทนา ยาศรี

มีครูผู้สอนทั้งหมด 3 คน ได้แก่

นายวีระชาติ หมื่นเรือนคำ

นางสาวณัฐินันท์ ขยัน

นายชวิศา น่วมเจิม

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

167 ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 0 5322 1493, 0 5341 6203 โทรสาร 0 5321 7310

Social Network Facebook / Twitter / Issuu